วีซ่าและภาษี

  สิ่งจําเป็นในการขอวีซ่า   ·     นักท่องเที่ยวทุกชาติต้องขอวีซ่า นอกจากชาวอินเดียและบังคลาเทศ, ·     วีซ่าจะออกโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏาน... Read More »


วีซ่าและภาษี

  สิ่งจําเป็นในการขอวีซ่า   ·     นักท่องเที่ยวทุกชาติต้องขอวีซ่า นอกจากชาวอินเดียและบังคลาเทศ, ·     วีซ่าจะออกโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏาน... Read More »


วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุ... Read More »


วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุ... Read More »


วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุ... Read More »


ด่านศุลกากรภูฏานและภาษี

ศุลกากรภูฏาน ถาม: นำสุราหรือบุหรี่เข้าภูฏานได้หรือไม่ คำตอบ: สามารถนำสุราไม่เกิน1ลิตรและบุหรี่ไม่เกิน200มวนเข้าได้ *บุหรี่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย สิ่งของ Duty Free ในภูฏาน a. สุรา: 1ขวดไม่เกิน 1ลิตร b. บุหรี่: 1 หล่อง ( 200 มวน) *เสียภาษีปรกติ