ด่านศุลกากรภูฏานและภาษี

Posted on 19/February/2013

ศุลกากรภูฏาน

ถาม: นำสุราหรือบุหรี่เข้าภูฏานได้หรือไม่
คำตอบ: สามารถนำสุราไม่เกิน1ลิตรและบุหรี่ไม่เกิน200มวนเข้าได้

*บุหรี่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสิ่งของ Duty Free ในภูฏาน

a. สุรา: 1ขวดไม่เกิน 1ลิตร
b. บุหรี่: 1 หล่อง ( 200 มวน) *เสียภาษีปรกติ

Planning to travel to Bhutan during a festival?

On popular dates of travel such as during festival time, flight tickets tend to get fully reserved 5 months prior. Due to limited flight and seats available, we recommend you to reserve your ticket as early as possible. You can reserve your ticket for free with us and plan your trip to Bhutan with a peace of mind knowing that you will have a spot on your flight to Bhutan.